Nieuwsbrief januari 2018

Vereniging “NEDERLANDS CONNEMARA PONY STAMBOEK”

Nieuwsbrief

 

Het begin van het nieuwe jaar is een goed moment om vanuit het bestuur een nieuwsbrief uit te doen gaan om leden en belangstellenden op te hoogte te stellen van verwachte ontwikkelingen en plannen voor het komende jaar.

 

  • Aangescherpte regelgeving voor stamboeken.

Vanaf 1 november 2018 moeten alle stamboeken in Nederland voldoen aan de nieuwe fokkerijverordening. Deze gaat onder andere over voorwaarden voor erkenning, het fokprogramma en de organisatie van het stamboek.  In het eerste kwartaal van worden de Nederlandse stamboeken via een brief op de hoogte gebracht van de exacte wijzigingen en aandachtspunten.  Een aantal zaken zijn nu al duidelijk. Zo moeten we als stamboek een jaarlijks te evalueren fokbeleid opstellen, er moet een fokprogramma moet zijn, waarbij voor de Connemarapony al helder is dat we beleid moeten maken om te zorgen dat de genetische basis / het inteeltpercentage binnen de Nederlandse populatie niet te groot wordt.

Binnen het bestuur hebben we op deze ontwikkeling geanticipeerd door in ieder geval op 20 januari een juryleden bijeenkomst te plannen en we zijn voornemens om zodra er vanuit de overheid meer duidelijkheid komt  (In het eerste kwartaal van 2018) ook een informatieavond te organiseren voor de fokker.

  • Communicatie vanuit het stamboek

Tijdens de laatste ALV is besloten om de communicatie vanuit het stamboek niet meer primair per post te doen, maar in principe per mail. Leden waarvan het mailadres niet bekend is zullen de komende periode actief benaderd worden om hun mailadres te gaan verstrekken.  Voor degenen die toch de voorkeur hebben om de berichtgeving vanuit het stamboek per post te ontvangen, is dit na dit expliciet aangegeven te hebben, tegen meerprijs i.v.m. extra porto en administratiekosten mogelijk.

  • ONCK : stijgende kosten en teruglopende sponsoring

Het ONCK wordt al jaren gehouden op het terrein van het KNHS in Ermelo.  Voor het komende jaar zien we ons geconfronteerd met een forse kostenstijging  in de huur van het terrein, waarbij het KNHS al heeft aangegeven dat we rekening moeten houden met verdere prijsstijgingen de komende jaren. Dit is voor het bestuur aanleiding om ons ook te gaan oriënteren op eventuele andere locaties dan het federatiecentrum in Ermelo.

Een ander aandachtspunt rondom het organiseren van het ONCK is dat bij het bekijken van de sponsorlijst het grootste deel van de sponsoren bestaat uit bestuursleden en fokkers. Deze basis wordt te smal om een financieel gezond ONCK te kunnen organiseren. We willen dan ook een beroep doen op leden met een eigen bedrijf of leden die een bijdrage willen leveren aan het werven van sponsors om dan wel zelf te sponsoren of op andere wijze sponsoren aan te dragen.

Voor ideeën rondom de sponsoring/uitleg/ voorleggen van initiatieven kan contact opgenomen worden met info@connemara.nl

  • Samenwerking Dartmoorstamboek

Sinds enige tijd wordt er vanuit het Dartmoor stamboek de wens geuit om als kleine pony stamboeken meer te gaan samenwerken. Het bestuur is in gegaan op de uitnodiging van het Dartmoor stamboek om in ieder geval een keer met elkaar in gesprek gegaan. Van deze bijeenkomst is door het Dartmoor stamboek een verslag gemaakt, dat onderaan deze mailing is bijgevoegd.

Het belangrijkste voor nu is dat we de intentie hebben uitgesproken om het komende jaar elkaars evenementen te bezoeken, en op de ALV met de achterban te bespreken wat zij ervan zouden vinden om in een aantal (sport) evenementen meer samen te gaan werken.

Bijlage:

Verslag bijeenkomst delegaties Dartmoor stamboek en het NCPS, verslag  geschreven door de heer A. van Ingen, voorzitter Dartmoorpony stamboek.

L.S.

Op 17 november 2017 is er een bijeenkomst geweest van 3 bestuursleden van het Connemara stamboek en 3 bestuursleden van het Dartmoorstamboek, aangevuld met iemand met ICT –ervaring. Aanleiding voor deze bijeenkomst had de volgende redenen;

a ) De komende veranderingen/aanpassingen van de overheid, waar wij als betrekkelijk kleine stamboeken toch een passend antwoord op moeten geven. Te noemen valt :

1 Vanaf 1 november 2018 moeten alle stamboeken in Nederland voldoen aan de nieuwe fokkerijverordening. Deze gaat m.n. om voorwaarden voor erkenning, het fokprogramma en de organisatie van het stamboek. In het eerste kwartaal van 2018 wordt het stamboek via een brief op de hoogte gebracht van wijzigingen en aandachtspunten.

2 Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG van kracht, onderdeel van de Wet op de Privacy. Dit heeft gevolgen voor stamboekleden i.v.m. hun persoonsgegevens.

3  BTW- verhoging voor de hele paarden/pony –sector van 6 naar 21 %. Dit zal ongetwijfeld  financiële gevolgen hebben voor de stamboeken.

4  Inrichting van de Centrale Nationale Database CND voor paarden en pony s. Met het inrichten van CND nemen wij als stamboeken een voorschot op de komende Animal Health Law AHL, die gaat over zaken als voedselveiligheid ,diergezondheid, monitoring en welzijn.

  1. b) Gezien onze relatie als ponystamboeken voor wat betreft type, karakter, gebruik , en achtergrond van onze pony s moet het toch mogelijk zijn om tot een nauwere samenwerking te komen, waarbij onze stamboeken elkaar kunnen versterken, vooral op organisatorisch gebied.
  2. c) Hoewel we als stamboeken graag onze eigen identiteit willen behouden, zouden we wel gezamenlijke evenementen kunnen organiseren, bv. keuringen, sportdag. Uiteindelijk betekent dat kostenbesparing, maar belangrijker : meer publieke belangstelling.

Al deze genoemde zaken hoeft niet te betekenen dat er EEN bestuur dient te komen , maar we zouden kunnen werken met commissies. Het uiteindelijke doel zal moeten zijn:

SAMEN STERKER .

P.S. Al deze zaken worden op de komende ALV in april van uw stamboek besproken.