PRIVACYSTATEMENT  Nederlands Connemara Pony Stamboek

 Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek, gevestigd te Steenderen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40410530 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe het Nederlands Connemara Pony Stamboek met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie het  Nederlands Connemara Pony Stamboek persoonsgegevens verwerkt:
 1. (potentiële) leden van het stamboek;
 2. Eigenaren die hun Connemarapony op naam geregistreerd willen hebben
 3. Deelnemers aan evenementen georganiseerd door het Nederlands Connemara Pony Stamboek
 4. Personen die via info@connemara.nl contact opnemen met het Nederlands Connemara Pony Stamboek
 5. Alle overige personen die met het Nederlands Connemara Pony Stamboek contact opnemen of van wie het Nederlands Connemara Pony Stamboek persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 1. Doeleinden verwerking
  Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Ledenadministratie
 2. het uitvoeren van alle werkzaamheden die behoren tot een goede uitvoering van stamboekwerkzaamheden.
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 1. Rechtsgrond
   Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 1. uitvoering van een overeenkomst: het uitvoeren van taken behorend bij het besturen van een stamboek.
 2. een wettelijke verplichting zoals deze voor stamboeken in Nederland gelden
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers
   Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek persoonsgegevens verwerken.  Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Verwerkers waar het Nederlands Connemarastamboek mee werkt

 • Het stamboekkantoor NSPS
 • De Koepelfokkerij
 • Equis
 1. Persoonsgegevens delen met derden
  Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 1. Doorgifte buiten de EER
   Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 
 1. Bewaren van gegevens
  Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van stamboektaken.
 1. Wijzigingen privacystatement
  Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 
 1. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht het  Nederlands Connemara Pony Stamboek te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met het  Nederlands Connemara Pony Stamboek door te mailen met info@Connemara.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop  Het  Nederlands Connemara Pony Stamboek persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met het  Nederlands Connemara Pony Stamboek  door te mailen met info@connemara.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).